Tektury i plastiki na formy

Tektury i plastiki na formy - cięte na arkusze 70 x 1